Vraag & Antwoord---pagina 4---Vraag 38

 
Vraag 38
 

Hoeveel profeten kent de islam?

Allah de Verhevene en Alwetende zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En werkelijk, Wij zonden vóór jou (O Moh'ammed) boodschappers. Van sommigen van hen hebben Wij hun verhaal aan jou verteld (in de Qor-aan) en van sommigen van hen hebben Wij hun verhaal niet aan jou verteld...” [Soerat Ghaafir (40), aayah 78.]

Vanaf het moment dat mensen het dogma van shirk innoveerden (d.w.z. het richten van aanbidding tot anderen naast of i.p.v. Allah - de Enige Ware God), heeft Allah de Verhevene vele profeten en boodschappers gezonden naar Zijn dienaren om hen uit te nodigen tot de aanbidding van Hem en Hem alleen, en om hen uit de duisternissen van polytheïsme te leiden naar het licht van monotheïsme. Alle profeten en boodschappers predikten tawh'ied (d.w.z. monotheïsme, het geloof in de eenheid van Allah): Hij heeft geen deelgenoten, helpers, zonen of dochters; Hij heeft daar geen behoefte aan, en Zijn Wezen is ver verheven boven deze menselijke eigenschappen. Allah de Verhevene zegt: “En werkelijk, Wij zonden onder elke gemeenschap (of volk) een boodschapper (die verkondigde): aanbid (alleen) Allah...” [Soerat an-Nah'l (16), aayah 36.] En ook: “...En er was geen gemeenschap of er was een waarschuwer onder hen (zodat zij geen excuus hebben).” [Soerat Faatir (35), aayah 24.] (Zie Monotheïsme in de Islaam voor meer informatie.)

Daarnaast is het voor ons onmogelijk om God te aanbidden op de manier die Hem behaagt, behalve door middel van de boodschappers, aangezien zij degenen zijn die ons uitgelegd hebben waar God van houdt en waar Hij tevreden mee is en waarmee we dichter bij Hem kunnen komen.

Er is overgeleverd door imaam Ah'mad van Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden zijn met hem), en door H'aakim van Aboe Dzarr (moge Allah tevreden zijn met hem), dat toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gevraagd werd hoeveel boodschappers en profeten gestuurd zijn naar de wereld, hij antwoordde dat er 313 of 315 boodschappers waren en 124.000 profeten.

Hieronder volgt een overzicht van de 25 boodschappers en profeten die in de Qor-aan genoemd zijn:

Aadam (Adam)
Idries (Idris of Henoch)
Noeh' (Noah of Noach)
Hoed (Eber)
Saalih' (Shelah)
Ibraahiem (Abraham)
Loet (Lot)
Shoe'ayb (Jetro)
Ismaa'iel (Ismaël)
Is-h'aaq (Isaak)
Ya'qoeb (Jakob)
Yoesoef (Jozef)
Ayyoeb (Job)
Yoenoes (Jona)
Moesaa (Mozes)
Haroen (Aäron)
Dzoelkifl (Ezechiël)
Ilyaas (Elia)
Al-Jasa' (Elisa)
Daawoed (David)
Soelaymaan (Salomo)
Zakariyyah (Zacharia)
Yah'ya (Johannes)
'Iesaa (Jezus)
Moh'ammad (Mohammed)

De prijzingen en vredesgroeten van Allah zijn met hen allen.

Het is verplicht om in de (originele) boodschap en het profeetschap van al deze boodschappers en profeten te geloven. Met andere woorden, men dient het profeetschap van ieder van hen niet te ontkennen, noch zijn boodschap indien hij een boodschapper is. Degene die het profeetschap of de boodschap van één van hen ontkent, treedt in ongeloof. Echter, de doorsnee persoon wordt niet als ongelovige bestempeld, tenzij zijn ontkenning plaatsvindt nadat hij kennis heeft opgedaan en volhoudt aan zijn standpunt (zie Sharh' al-Baydjoerie ‘alal-Djawharah, blz. 37).

Voor meer informatie over het geloof in de boodschappers, zie Geloof in de boodschappers in Introductie tot Islaam: De fundamenten van Islaam.

 
naar Vraag 37

naar boven

Naar: Vraag en Antwoord pagina 4

Naar: Vraag 39